fbpx
 • Huisregels De Klop Facility Group

  WEBPORTAAL

  Bij uw in dienst treden bij De Klop Facility Group melden wij u aan voor ons Webportaal. Hier krijgt u een melding van via de mail en hierin staat alle informatie om in te kunnen loggen op uw persoonlijke pagina. Het Webportaal van De Klop Facility Group word gebruikt als een belangrijk communicatie middel tussen werkgever en werknemer. Hierop vindt u onder andere uw loonstroken, belangrijke mededelingen, uitgebreide informatie over ongewenst gedrag, het verzuimprotocol etc. Het is dus in uw eigen belang en uw eigen verantwoordelijkheid deze informatie regelmatig in de gaten te houden. Hierop zullen eventuele kleine toekomstige wijzigingen op worden aangegeven. Grote wijzigingen zullen te allen tijden schriftelijk aan u worden medegedeeld.

  GEDRAGSCODE

  De Klop Facility Group ziet het als haar verplichting om voor alle werknemer een dusdanige werkomgeving te creëren dat de werknemer zich in zijn / haar werkomgeving prettig en veilig voelt.

  Onder ongewenst gedrag wordt onder andere verstaan:

  • Agressie en geweld zowel verbaal als non verbaal (vechten / schelden / vloeken);
  • Discriminatie op sekse, huidskleur, afkomst, uiterlijk, andere levensstijl, kennis e.d.;
  • Diefstal / vernieling van zowel bedrijfseigendommen als eigendommen van personeel of derden;
  • Intimidatie / afpersing / bedreiging;
  • Seksuele intimidatie, handtastelijkheden en intimiderende opmerkingen; 
  • Sociaal isoleren, iemand doodzwijgen, negeren of nadrukkelijk minachten;
  • Werk onaangenaam en onmogelijk maken;
  • Roddelen: op een voortdurend negatieve manier praten over een collega; 
  • Gebruik van / onder invloed zijn van drugs en / of alcoholische middelen.

  Indien een medewerker zich niet aan de opgestelde regels van ongewenst gedrag houdt zijn hier sancties aan verbonden.

  Afhankelijk van het wangedrag kunnen sanctiemaatregelen onder andere plaatsvinden in de vorm van:

  • Het versturen van schriftelijke waarschuwingen;
  • Het op non-actief stellen van medewerkers;
  • Het bespreken van het voorval met directie en direct leidinggevende;
  • Het vastleggen van een veranderingstermijn voor de pleger (waarschuwing);
  • Schorsing;
  • en/of Ontslag.

  Het volledige beleid met betrekking tot de gedragscode en de sancties die verbonden zitten aan het vertonen van ongewenst gedrag, kunt u terug vinden op het Webportaal of deze kunnen opgevraagd worden bij de KAM-coördinator of bij de afdeling personeelszaken.

  Indien gewenst is er door de RAS een centrale vertrouwenspersoon aangesteld te bereiken via 0800-0230654.

  VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)

  Indien vereist bij een van onze opdrachtgevers moeten medewerkers van De Klop Facility Group in het bezit te zijn van een VOG. Deze kunt u inleveren bij de indiensttreding of u kunt aanvraagformulieren opvragen bij uw leidinggevende. Bij hen kunt u ook terecht voor eventuele vragen omtrent de VOG. Het document dient uiterlijk aan het eind van de proeftijd, of indien anders afgesproken, aangeleverd te zijn bij de afdeling personeelszaken.

  AANLEVEREN AFWIJKENDE UREN STANDAARD ROOSTER

  Bij uw in dienst treden bij De Klop Facility Group heeft u een standaard rooster waarvoor u bent aangenomen. Dit zijn uw standaard te werken uren per week. Indien er extra werkzaamheden verricht dienen te worden in overleg met De Klop Facility Group, dient u deze ook zelf door te geven aan uw leidinggevende. Het verzoek is om dit te allen tijde via de mail door te geven. Deze gegevens kunt u opvragen bij onze afdeling personeelszaken of direct bij uw leidinggevende.

  U dient deze extra werkzaamheden op vrijdag te versturen, zodat wij op maandag al uw afwijkende uren kunnen verwerken.

  Indien hierover nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met uw leidinggevende.

  VERLOFAANVRAAG

  • Aanvraag dient altijd via de website van De Klop Facility Group te worden doorgegeven via: www.deklopgroep.nl/verlofaanvraag.
  • Aanvraag dient minimaal 3 weken vóór de verlof datum plaats te vinden.

  Uitzonderingen hierop zijn:

  Aanvraag zomervakantie voor 31 maart

  Aanvraag kerstvakantie voor 1 oktober

  Indien dit niet gebeurt zal de datum door ons bepaald worden.

  • Vakantieperiode: maximaal 3 weken, 15 aaneengesloten werkdagen verlof.

  Streven is om u binnen één week na het indienden van de verlofaanvraag een goed- of afkeuring te versturen.

  Indien uw verlof aanvraag niet wordt goedgekeurd, ontvangt u hiervan van ons bericht. De afwijzing kan voor ons verschillende redenen hebben. (Bijvoorbeeld andere collega’s met schoolgaande kinderen, eerdere aanvragen in dezelfde periode, of andere voor ons belangrijke redenen om uw aanvraag af te wijzen.) Verlof/vakantie dient dus te allen tijde door ons te worden goedgekeurd.

  Indien u toch verlof/vakantie opneemt of plant terwijl deze door ons is afgewezen, en u bijvoorbeeld een vakantie boekt in deze (door ons afgekeurde periode) worden de door u gemaakte kosten voor bijvoorbeeld omzetting van vakantie, of zelfs annulering niet door ons vergoed!

  DOKTER-, ZIEKENHUIS-, TANDARTSBEZOEK etc.

  • Voor fulltime medewerkers (38 uur per week) geldt de volgende verlofregeling: Per jaar heeft u recht op 2 keer 2 uur verlof voor bezoek aan dokter, ziekenhuis, etc. Alles hierbuiten komt voor eigen rekening.
  • Voor parttime medewerkers (minder dan 38 uur per week) geldt de volgende verlofregeling: U plant uw bezoeken zoveel mogelijk buiten uw werktijden om. Mocht dit niet mogelijk is dit te allen tijde voor eigen rekening.

  WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE

  Als u ziek bent dient u dit, met een duidelijke reden, op dezelfde dag minimaal 2 uur vóór aanvang van uw werkzaamheden of indien mogelijk de dag voor aanvang van de werkzaamheden te melden bij uw leidinggevende per telefoon (WhatsApp, sms berichten en e-mail etc. wordt NIET geaccepteerd!!). Ook dient u uw ziekmelding telefonisch door te geven aan kantoor bij de afdeling personeelszaken. Dit dient te gebeuren vóór 09:00, via telefoonnummer 0347 – 32 00 25.

  Tijdens uw ziekteverzuim bent u te allen tijde tijdens kantooruren (09:00 – 17:00) telefonisch bereikbaar voor uw leidinggevende of personeelszaken om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

  Wanneer uw ziekmelding is geaccepteerd door zowel uw leidinggevende als door de afdeling personeelszaken, treedt het verzuimprotocol in werking. Het verzuimprotocol kunt u terug vinden op het Webportaal of opvragen bij de KAM-coördinator of de afdeling personeelszaken.

  Indien u zich niet houdt aan de afspraken zoals opgenomen in het verzuimprotocol, kan De Klop Facility Group sancties opleggen. Alvorens De Klop Facility Group een sanctie oplegt, zal hiervan schriftelijk en gemotiveerd een voornemen naar u verzonden worden. U krijgt 5 werkdagen de gelegenheid om schriftelijk te reageren op dit voornemen. Na uw reactie c.q. na het verstrijken van de termijn, deelt De Klop Facility Group zijn besluit aan u mee.

  Sanctiemaatregelen zullen onder andere plaatsvinden in de vorm van:

  • Het versturen van schriftelijke waarschuwingen;
  • Het verhalen van de gemaakte kosten bij het niet opnemen van de telefoon bij een ingeplande telefonische afspraak met Arbodienst;
  • Het verhalen van de gemaakte kosten bij het niet aanwezig zijn / komen opdagen voor een gemaakte afspraak met de bedrijfsarts van de Arbodienst;
  • Indien medewerker niet voldoende meewerkt aan re-integratie kan loonopschorting volgen;
  • Het niet blijven opvolgen van de afspraken conform de geldende Bedrijfsreglementen zonder geldende reden en / of overleg met werkgever kan uiteindelijk leiden tot ontslag.

  BETERMELDEN

  Betermelden na ziekte dient u de dag voor hervatting van de werkzaamheden te melden bij uw leidinggevende per telefoon (WhatsApp, sms berichten en e-mail etc. wordt NIET geaccepteerd!!). Ook dient u uw herstel telefonisch door te geven aan kantoor bij de afdeling personeelszaken. Dit kan via telefoonnummer 0347 – 32 00 25.

  BEDRIJFSKLEDING / BEDRIJFSEIGENDOMMEN

  U ontvangt van ons bedrijfskleding. Tijdens uw werkzaamheden voor De Klop Facility Group dient u deze bedrijfskleding altijd te dragen. Ook dient u de kleding zelf te wassen en netjes te houden. Indien u uit dienst treedt bij De Klop Facility Group bent u verplicht alle bedrijfskleding en bedrijfseigendommen van De Klop Facility Group binnen 5 dagen in te leveren bij uw leidinggevende. Indien wij de door u ontvangen bedrijfskleding & bedrijfseigendommen niet retour ontvangen zullen wij per artikel een bedrag van €50,- netto inhouden op uw salaris en/of eindafrekening.

  ALARMINSTALLATIE BIJ PROJECTEN / SLEUTELS VAN PROJECTEN

  Indien u op een locatie werkzaam bent waarvan het pand is uitgerust met een alarminstallatie dient u zich te houden aan de voorschriften die u zijn uitgelegd over het gebruik van de alarminstallatie. Indien de installatie is ingesteld met zogenaamde bloktijden dient u zich uiteraard aan deze tijden te houden. Dit alles om valse alarm meldingen uit te sluiten. De Klop Facility Group behoudt zich het recht voor, om kosten voortvloeiende uit alarm opvolging die zijn veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig handelen, aan u door te belasten. Bij het openen of sluiten van een pand ontvangt u van het betreffende project ook vaak sleutels om het pand te openen of sluiten. Deze sleutels zijn uw eigen verantwoordelijkheid en u dient hier met alle voorzichtigheid mee om te gaan. In geval van diefstal of verlies zal hier door u zelf aangifte van moeten worden gedaan en dient dit direct bij uw leidinggevende gemeld te worden. Vaak gaat het om sleutels waar een sleutelplan aan hangt en deze zijn zeer kostbaar als het om vervanging gaat. De Klop Facility Group behoudt zich het recht voor, om kosten voortvloeiende uit het verliezen of door het kwijt raken van sleutels, die zijn veroorzaakt door onjuist of onzorgvuldig handelen, aan u door te belasten.

  UIT DIENSTTREDING

  Bij uitdiensttreding bij De Klop Facility Group moet er een ontslag bon getekend worden. U dient uw ontslag schriftelijk, of via de mail aan ons door te geven, bij zowel uw leidinggevende als bij de afdeling personeelszaken (pz@deklopgroep.nl). Hierbij dient rekening te worden gehouden met de in de cao geldende opzegtermijn. Indien u zich hier niet aan houdt, zal het totaal aan overschreden dagen van de opzegtermijn, van het vakantiesaldo afgeboekt worden. Dit kan nadelig zijn voor uw eindafrekening. Na ontvangst van uw verzoek om ontslag, ontvangt u per post een ontslag bon. Indien de afdeling personeelszaken geen getekende ontslag bon retour ontvangt zal er geen eindafrekening plaats vinden.

  Wij verwerken persoonsgegevens van onze medewerkers in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Voor informatie over hoe ons kantoor die gegevens verwerkt en welke mogelijkheden u in dat kader heeft, verwijzen wij u naar ons privacy reglement te vinden op onze website: http://www.deklopgroep.nl/privacy-reglement.html