Wij steunen
stichting KIKA 
 Zakenvriend van
         KWF kankerbestrijding
         

Laatste Nieuws

Kick-off schoonmaakonderhoud bij Vakantiepark Eiland van Maurik

Kick-off schoonmaakonderhoud bij Vakantiepark Eiland van Maurik Lees meer

DE KLOP GROEP opent nieuw regio kantoor in Noord-Holland.

Al jaren is onze klanten kring in Noord-Holland erg groot en zijn wij sterk vertegenwoordigd in dit deel van Nederland. Daarom hebben wij besloten om per 1 Januari 2018 een nieuw regio kantoor te openen in Egmond a/d Hoef. Vanuit dit kantoor zullen wij onze klanten in Noord-Holland nóg beter van dienst kunnen zijn.  Lees meer

Gezondheidscentrum Cartesius kiest voor De Klop Groep.

Gezondheidscentrum Cartesius kiest voor De Klop Groep. Lees meer

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Voorwoord:

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen betekent dat een organisatie zich naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met het effect van de eigen activiteiten op het milieu (planet) en dat er oog is voor de menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). We zijn ons bewust van onze rol in en de bijdrage aan de wereld om ons heen. Hierin zoeken we voortdurend naar de balans tussen people, planet en profit.

Dit betrefd de visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Dit document vormt de basis tot het formuleren van duurzaam beleid.

 

1. Inleiding

 

1.1 De Klop Groep en MVO


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit DE KLOP GROEP, als familiebedrijf in haar bloed. Gezien het toenemend belang van dit onderwerp, willen we dit expliciet maken door bewust te kiezen voor een evenredige aandacht voor alle drie de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; de drie P's:

   1. People;
   2. Planet;
   3. Profit.

Duurzaamheid is hierbij het centrale thema; duurzaamheid als een integrale visie op het welzijn van mens, natuur en ondernemerschap. Door te streven naar duurzame oplossingen met betrekking tot een aantal zorgvuldig gekozen aandachtsgebieden wil De Klop Groep haar MVO beleid naar een hoger ambitieniveau tillen. MVO moet gemeengoed worden binnen DE KLOP GROEP.

Als familiebedrijf legt DE KLOP GROEP al sinds jaar en dag de nadruk op het welzijn van mensen. Dat komt terug in de (aard van) de dienstverlening van DE KLOP GROEP, in haar relatie met mensen, klanten en leveranciers, maar ook in haar personeelsbeleid.

DE KLOP GROEP realiseert zich dat de samenleving heden ten dage voor tal van uitdagingen staat om de wereld leefbaar te houden. De wereld vervuild, schoon water en grondstoffen worden schaarser, afvalbergen groeien, natuur wordt schaarser, de biodiversiteit neemt af en de opwarming van de aarde is een feit. Deze ontwikkelingen tasten de basis van ons welzijn en ons bestaan aan en hebben zowel maatschappelijke als bedrijfseconomische consequenties.

DE KLOP GROEP ziet dat het realiseren van meervoudige winst op genoemde drie terreinen de toekomst heeft en dat vraagt om een integrale visie op duurzaamheid. Dat is goed voor het bedrijf, haar relaties en de omgeving. Uitgangspunt is het zo duurzaam mogelijk uitvoeren van onze primaire processen, maar daarnaast is ook een aantal thema's geformuleerd waaraan wij extra aandacht willen geven.

In dit document wordt de basis gelegd voor de weg die DE KLOP GROEP op het gebied van MVO zal Inslaan. Een eerste belangrijke stap is bewustwording binnen de hele organisatie. Dit document bevat, naast de visie van De Klop Groep met betrekking tot MVO, een aantal eerste concrete maatregelen en biedt handvaten voor het verdere verloop van dit proces. "MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden" (Kabinetsvisie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, december 2007).

 

1.2 Wat zijn de Redenen


Waarom kiest DE KLOP GROEP ervoor om MVO centraal te stellen binnen haar bedrijfsvoering?
MVO uit overtuiging (proactief). Dé reden om MVO centraal te stellen, wordt gevonden in de eigen overtuiging. Langdurige relaties voor ons als serviceorganisatie staan voorop.


DE KLOP GROEP ziet het als haar taak maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten.
MVO als verplichting (reactief)
Op de tweede plaats zullen bedrijven in bepaalde mate maatschappelijk verantwoord ondernemen, omdat zij daartoe vanuit diverse wet- en regelgeving verplicht zijn; hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan milieueisen die vanuit de overheid zijn opgelegd. DE KLOP GROEP voldoet uiteraard al sinds jaar en dag aan de wet en wettelijke richtlijnen, maar kiest voor een proactieve benadering. Wij willen voorop lopen!

Positieve neveneffecten:


• MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit; aandacht voor mens en milieu zorgt voor een positieve sfeer en medewerkers zijn meer betrokken en minder vaak ziek.
• Sommige MVO-maatregelen leveren direct winst op; denk o.a. aan besparing op energieverbruik of het voorkomen van afval.
• Met MVO kan er sneller worden ingespeeld op de markt; MVO verbetert de relaties met de omgeving zoals klanten, leveranciers, banken en overheden.
• MVO zorgt voor positieve publiciteit; MVO geeft bedrijven vaak een streepje voor bij klanten.
• MVO verkleint het ondernemersrisico's; het risico op imagoschade wordt verminderd.

 

2. Beleidsterreinen


Een zestal beleidsterreinen zijn geformuleerd, waarop DE KLOP GROEP concrete stappen gaat ondernemen op het gebied van MVO. De Klop Groep wil in haar dienstverlening het verschil blijven maken en daarmee tegelijkertijd de verduurzaming van de activiteiten van haar partners vergemakkelijken.

De activiteiten van de DE KLOP GROEP tonen aan dat we een duurzame partner willen zijn van onze samenleving in het algemeen. Het hiervoor beschreven gedachtegoed van duurzaam partnership is verder uitgewerkt op zes beleidsterreinen, deze zijn:


1. Duurzame inkoop;
2. Duurzame energie;
3. Duurzame mobiliteit;
4. Duurzame dienstverlening;
5. Duurzaam personeelsbeleid;
6. Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Per beleidsterrein wordt een toelichting gegeven m.b.t. de ambities van DE KLOP GROEP.

 

2.1 Duurzame inkoop


Duurzaam inkopen betekent dat DE KLOP GROEP bij haar inkoopbeslissingen, naast prijs en kwaliteit ook rekening houdt met de milieu- en sociale aspecten van de aan te schaffen producten en diensten.

De focus ligt niet meer alleen op de eigen activiteiten, maar er dient rekening gehouden te worden met de gehele keten. Het begrip ketenverantwoordelijkheid komt hierbij dan om de hoek kijken.

 

2.1.1 Ambitie


DE KLOP GROEP zal bij de inkoop van producten (machines, materialen, bedrijfskleding, auto's, etcetera) duurzaamheidcriteria gaan hanteren. Hiertoe zijn per productgroep eisen opgesteld voor milieu aspecten. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van het product of productieproces op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Voor dit onderdeel van het duurzaamheidsbeleid heeft DE KLOP GROEP haar leveranciers als partners nodig.

De ambities van DE KLOP GROEP met betrekking tot duurzame inkoop worden als volgt omschreven:

• Stoppen van inkoop die niet strikt noodzakelijk is en onvoldoende meerwaarde oplevert c.q. breng de volumes daarvan terug (besparingen);

• Voorkeur voor lokaal/regionaal geproduceerde producten (vermindering van vervoerslasten en vermeerdering van betrokkenheid bij eigen regio);

• Voorkeur voor producten die als ecologisch en maatschappelijk verantwoord zijn gecertificeerd zoals Eco-labels e.a.;

• Voorkeur voor energiezuinig gefabriceerde en qua gebruik energiezuinige producten (vermindering C02 uitstoot);

• Voorkeur voor producten die waar mogelijk producten inkopen die recycle-elementen bevatten, zoals cradle to cradle (hergebruik van materialen);

Het ligt voor de hand (vanuit de partnershipgedachte) om in eerste instantie de bestaande leveranciers op de hoogte te brengen van het duurzaamheidstreven van DE KLOP GROEP en ze een voorstel te laten doen op welke wijze zij kunnen bijdrage aan duurzame inkoop door DE KLOP GROEP van haar diensten en producten.

Indien een leverancier niet in staat is mee te bewegen of dat niet wil, is het uitgangspunt dat uitgeweken wordt naar een andere leverancier.

Om een en ander binnen de bedrijfsvoering te verankeren, wordt er een inkoopbeleid opgesteld waarin de bovenstaande zaken verder worden uitgewerkt; "total costs of ownership" (TCO) dient hierbij het uitgangspunt te zijn.

 

2.2 Duurzame energie


Duurzame energie betreft energie waarover de mensheid in de praktijk voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. DE KLOP GROEP wil zich binnen het beleidsterrein 'duurzame energie' niet alleen focussen op het gebruikmaken van deze soort energie, maar ook op het beperken van de schadelijke invloed die het gebruik van fossiele brandstoffen met zich meebrengt.

 

2.2.1 Ambitie


DE KLOP GROEP zal een beleid voeren, waarin de focus ligt op CO2-reductie. Hierin zullen de volgende zaken in ieder geval worden uitgewerkt:

• Doorlichten van eigen gebouw op energiebesparingmogelijkheden (zoals isolatie, spaarlampen, uitzetten pc's, minder waterverbruik, verwarmen en verkoelen);

• Overstappen naar schone(re) energievoorziening (groene stroom)

• Aanpassing administratieve processen met efficiëntere inzet van energie en materialen (automatisch tweezijdig printen, meer elektronische afhandeling, mails met slotzin "Think before you print");

• Bewerkstelligen van afvalpreventie en verbeterde afvalscheiding (papier, gft, chemie, koffiebekers e.d.);

• Bewustwording creëren onder medewerkers van de noodzaak en opbrengst van energiezuiniger werken.

 

2.3 Duurzame mobiliteit


Streven naar duurzame mobiliteit betekent voor DE KLOP GROEP dan ook dat zij de negatieve effecten van het transport van haar medewerkers op het milieu zoveel mogelijk probeert te reduceren. Maatregelen op dit vlak kunnen worden onderverdeeld in twee deelgebieden:
• maatregelen m.b.t. reduceren aantal reiskilometers

• maatregelen m.b.t. groener maken wagenpark

 

2.3.1 Ambitie


• Waar mogelijk worden medewerkers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats geplaatst om de vervoerskilometers naar het werk terug te brengen;

• Medewerkers worden gestimuleerd gebruik te maken van openbaar vervoer en de fiets;

 

2.4 Duurzame dienstverlening


DE KLOP GROEP stelt zich tot doel haar primaire processen op een zo verantwoord mogelijke wijze uit te voeren.
Daarom wil DE KLOP GROEP haar duurzaamheidsbeleid vorm geven.
Hiertoe zal DE KLOP GROEP een transparant en helder MVO-beleid moeten hebben. Naast het feit dat DE KLOP GROEP op maatschappelijk verantwoorde wijze haar huidige diensten wil verlenen, is DE KLOP GROEP ervan overtuigd dat er nieuwe proposities ontstaan als gevolg van de duurzaamheidgedachte. Er is een toenemende vraag naar oplossingen op het gebied van duurzaamheid.

 

2.4.1 Ambitie


Het uitdragen van de maatschappelijke meerwaarde van duurzame schoonmaak en het up-to-date houden van (ontwikkelingen in) duurzame toepassingen in de eigen dienstverlening en het delen van die kennis met klanten.

 

2.5 Duurzaam personeelsbeleid


Duurzaam personeelsbeleid betekent voor DE KLOP GROEP onder meer:

• Zorgen dat medewerkers zich gezond en vitaal voelen en graag aan het werk zijn;

• Het bieden van opleidingsmogelijkheden zodat doorontwikkeling in het werk mogelijk blijft;

• Het verminderen van reistijd tussen wonen en werk zodat er meer tijd voor privé resteert;

• Het respecteren van verschillende culturen met behoud van de normen en waarden van DE KLOP GROEP;

 

2.6 Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid (MBO)


De uitwerking van de voorgaande beleidsterreinen heeft een directe relatie met de bedrijfsactiviteiten. Door middel van MVO-maatregelen streeft DE KLOP GROEP ernaar om bij haar bedrijfsactiviteiten op een zo verantwoord mogelijke wijze uit te voeren; het minimaliseren van negatieve gevolgen en het maximaliseren van de positieve gevolgen voor de maatschappij.